Maloobchod - Všeobecné obchodní podmínky

_____________________________________________________________________________

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

ČESKÝ LANÝŽ SERVIS

(verze 01.2023)

_____________________________________________________________________________

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Předmět

1.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky" nebo "VOP") upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností

  Český lanýž servis s.r.o., se sídlem Praha 11, Augustinova 20, 148 000, IČ: 066 46 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 286020 (dále jen "Prodávající" nebo "prodávající" nebo "poskytovatel") 

zákazníkem (dále jen "Kupující" nebo "kupující" nebo "zákazník").

1.1.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro objednávky od 1. 1. 2022. Objednávky učiněné před tímto datem se řídí předchozími obchodními podmínkami.

1.1.3 Tyto obchodní podmínky se týkají prodeje zboží v provozovně prodávajícího a též prodeje zboží prostřednictvím nabídky zboží na internetových stránkách www.ceskylanyz.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.1.4 Tyto obchodní podmínky se týkají též poskytování služeb ze strany prodávajícího zákazníkovi, které jsou nabízeny prostřednictvím internetových stránek www.ceskylanyz.cz nebo jsou na základě objednávky a jejího potvrzení sjednány mezi poskytovatelem a zákazníkem.

1.1.4 Výslovně se vylučuje pro účely právního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím jakýkoliv odkaz na obchodní podmínky Kupujícího. Kupující souhlasem s těmito VOP bere na vědomí, že Prodávající nepřijímá jakékoliv obchodní podmínky Kupujícího s tím, že jediné rozhodné pro jejich právní vztah jsou tyto VOP.

1.2 Spotřebitel

1.2.1 Pokud je Kupujícím fyzická osoba - spotřebitel, mají před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek přednost příslušná ustanovení občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění) upravující práva spotřebitele, u kterých občanský zákoník stanoví, že nelze upravit dohodou odlišně od zákona s tím, že tyto podmínky pak na takovýto právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím (spotřebitelem) platí v nejvyšším možném rozsahu, která je v souladu s úpravou práv spotřebitele v občanském zákoníku.

1.2.2 "Spotřebitelem" je pro účely těchto podmínek každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.3 Zboží/věc a služba, producent

1.3.1 Pokud se v těchto VOP hovoří o zboží nebo o věci v souvislosti s objednávkou, mají tyto pojmy shodný význam.

1.3.2 Za zboží se považují sazenice nabízené prodávajícím. Prodávající upozorňuje kupujícího, že Sazenice mají povahu věci podléhající rychlé zkáze.

1.3.3 Kupující je informován, že pokud se v těchto VOP hovoří o "producentovi", jedná se o speciální pěstitele sazenic očkovaných lanýžem se sídlem v EU. Producentem může být i přímo prodávající.

1.3.4 Za zboží se považují další věci (tj. jiné věci než sazenice), které jsou nabízeny prodávajícím k prodeji a ohledně kterých je za podmínek stanovených v těchto VOP sjednána kupní smlouva.

1.3.5 Pokud se v těchto VOP hovoří o službách, rozumí se tím služby nabízené poskytovatelem, jak jsou sjednány v příslušném potvrzení o objednávce služeb.

1.4 Rozhodné právo

1.4.1 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou sjednány a uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.4.2 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění ke dni uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném a účinném znění ke dni uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím).

1.4.3 Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění ke dni uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím).

1.5 Seznámení se s VOP, souhlas s elektronickou komunikací a komunikací na dálku

1.5.1 Kupující podáním své objednávky nebo úhradou zálohy za zboží nebo služby potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v odstavci 1.6 těchto VOP a se zpracováním osobních údajů ve smyslu článku 9. těchto VOP, a že s nimi výslovně souhlasí a přijímá je, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, pokud ji činí na webové stránce, nebo v momentě odeslání své objednávky Prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty.

1.5.2 Kopii těchto VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zadal při podání své objednávky, a/nebo jako přílohu zálohové faktury za objednané zboží nebo služby.

1.5.3 Fakturu obsahující základní údaje smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího, kterou zadal při podání své objednávky.

1.5.4 Kupující podáním své objednávky současně potvrzuje, že souhlasí s tím, aby s ním prodávající komunikoval elektronicky prostřednictvím sítě elektronických komunikací (internetu), a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadal při podání své objednávky, a dále prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefon, videohovor apod). Kupující bere na vědomí, že jakákoliv zpráva zasílaná kupujícímu se má za doručenou v případě jejího odeslání prostřednictvím sítě elektronických komunikací v okamžiku, pokud bude odeslána na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal při podání své objednávky.

1.5.5 Kupující podáním své objednávky prostřednictvím webové stránky současně potvrzuje, že souhlasí s uzavřením smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

1.6 Informace před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje kupujícímu následující informace:

(a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

(b) prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;

(c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

(d) pokud je kupujícím spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne doručení zálohové faktury za zboží; odstoupení musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího;

(e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:

 • poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

(f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

(g) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

(h) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím jejího odeslání poštou na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu servis@ceskylanyz.cz ; kupující se se svou stížností rovněž může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru - viz bod 10.10 těchto VOP;

(i) kupující je výslovně informován, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log a obdobných označení prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou výslovně a písemně sjednáno jinak;

(j) kupující je výslovně informován, že prezentace zboží obsažená na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu za účelem prodeje takovéhoto zboží nebo smlouvu o poskytnutí služby;

(k) kupující je výslovně informován o právu prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy za podmínek podle ustanovení těchto VOP (zejména odstavce 4.3, 5.4 a 6.8 těchto VOP) a o právu prodávajícího odmítnout jeho objednávky dle odstavce 3.3 těchto VOP;

(l) kupující je výslovně informován o své povinnosti vrátit prodávajícímu dárek poskytnutý mu společně se zbožím, pokud mu bude případ od případu poskytnut, pokud odstoupí od kupní smlouvy;

(m) kupující je výslovně informován, že prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje kupujících v rozsahu dle článku 9. těchto VOP.

1.7 Uživatelský účet

1.7.1 V případě, že to webové rozhraní obchodu na www.ceskylanyz.cz umožňuje, může kupující na základě provedené registrace provedené na uvedené webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7.2Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a je povinen jednat a chovat se poctivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.7.3 Přístup k uživatelskému účtu (pokud to webové rozhraní www.ceskylanyz.cz umožňuje) je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Podáním objednávky kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající nijak neodpovídá za zneužití informací kupujícího nezbytných k přístupu k jeho uživatelskému účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.7.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet na základě svého rozhodnutí, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Všeobecných obchodních podmínek).

1.7.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Předmětem prodeje je libovolné zboží nabízené prodávajícím ve své provozovně nebo na svých internetových stránkách www.ceskylanyz.cz nebo prostřednictvím obchodních zástupců Prodávajícího. Předmětem nabídky jsou dále služby nabízené poskytovatelem na internetových stránkách www.ceskylanyz.cz.

2.2 Zboží a služby uvedené v katalozích Prodávajícího (ať elektronických nebo hmotných), jakož i zboží nebo služby nabízené prostřednictvím stránek www.ceskylanyz.cz samo o sobě nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy. Pro účely těchto VOP se vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.3 Zboží/služba se objednává:

(a) prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách www.ceskylanyz.cz, kde Kupující vyplní objednávkový formulář a odešle jej prostřednictvím webové stránky Prodávajícímu nebo

(b) poštou nebo e-mailem nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefon, videohovor) na adresy uvedené na internetových stránkách www.ceskylanyz.cz

(dále jen "Objednávka").

2.4 Nestanoví-li již uzavřená kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím jinak, vyjadřuje Kupující odesláním Objednávky souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.5 Objednávka zboží učiněná jinak, než prostřednictvím webového rozhraní musí obsahovat následující údaje:

- řádná identifikace Kupujícího (tj. jméno a příjmení v případě Kupujícího - spotřebitele, jméno a příjmení v případě Kupujícího - podnikatele (fyzické osoby) a obchodní firma nebo název v případě Kupujícího - podnikatele (právnické osoby); v případě Kupujícího - podnikatele dále sídlo, IČ, DIČ)

- přesná adresa dodání zboží (v případě, že u Kupujícího - podnikatele není výslovně určena doručovací adresa, má se za to, že touto adresou je vždy sídlo Kupujícího), pokud Kupující požaduje dodání zboží na svou adresu (Prodávající tuto formu nedoporučuje)

- kontaktní osoba, která Objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail)

- co nejpřesnější specifikace (označení zboží, provedení, barva, popř. velikost) a počet objednávaného zboží

- způsob doručení zboží

- platební metoda.

2.6 Komunikace, která nesplňuje náležitosti uvedené v odstavci 2.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že Objednávka nebyla Kupujícím řádně učiněna.

3. ODSOUHLASENÍ OBJEDNÁVKY

3.1 Odsouhlasení Objednávky ze strany Prodávajícího (dále jen "Odsouhlasení Objednávky") dochází k uzavření kupní smlouvy v případě objednávky zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo smlouvy o poskytnutí služby v případě objednání služby (dále jen "Smlouva"). Pokud není mezi stranami výslovně ujednáno něco jiného, jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí Smlouvy. Prodávající tyto VOP odešle Kupujícímu spolu s odesláním Odsouhlasení Objednávky a/nebo faktury za zboží/služby.

3.2 Odsouhlasení Objednávky doručí Prodávající Kupujícímu emailovou zprávou na adresu, kterou Kupující uvedl ve své Objednávce nebo registraci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za Odsouhlasení Objednávky se bez dalšího nepovažuje emailová zpráva potvrzující řádné doručení Objednávky Prodávajícímu.

3.3 Prodávající je oprávněn Objednávku odmítnout. Důvodem odmítnutí může být např. kapacitní vytížení Prodávajícího, nemožnost splnit požadavky Kupujícího, finanční závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu po termínu splatnosti nebo nerespektování doporučeného technologického, výrobního nebo pěstebního postupu navrženého Prodávajícím.

3.4 Pokud bude Objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou na adresu, kterou uvedl ve své Objednávce nebo registraci, případně telefonicky na čísle, které uvedl ve své Objednávce nebo registraci.

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo dodat objednané zboží na základě písemné kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby podepsané ze strany Prodávajícího a Kupujícího. O využití tohoto práva je Prodávající povinen informovat Kupujícího.

3.6 Kupující bere na vědomí, že v případě odmítnutí Objednávky ze strany Prodávajícího nevzniká Kupujícímu nárok na náhradu jakékoli případné újmy.

4. CENA ZBOŽÍ

4.1 Cena zboží je stanovena ceníkem Prodávajícího na internetových stránkách www.ceskylanyz.cz, popř. na základě cenové nabídky vypracované Prodávajícím. V takovém případě platnost cenové nabídky je jeden (1) měsíc od odeslání Kupujícímu, pokud není stanoveno jinak.

4.2 Pokud není stanoveno jinak, cena zahrnuje náklady na provedení předmětu Smlouvy. Pokud není stanoveno jinak, cena nezahrnuje náklady na dopravu zboží na doručovací adresu.

4.3 V případě, že Prodávající není schopen dodržet dohodnutou cenu z důvodu náhlé změny cen energií nebo dopravy nebo změny cen na straně dodavatelů zboží nebo změny cen vstupů pro poskytnutí služeb poskytovaných poskytovatelem, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kupujícímu, včetně označení toho zboží/služeb, kterých se to týká. Pokud nedojde v přiměřené době k dohodě o nové kalkulaci ceny, je Prodávající oprávněn v rozsahu takto dotčených výrobků odstoupit od Smlouvy. Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit Objednávku, tj. odstoupit od Smlouvy, pokud:

 • zboží není dostupné;
 • nejsou dostupné materiály pro dodání zboží nebo poskytnutí služby;
 • výrazným způsobem dojde ke změně cen vstupů nutných pro dodání zboží/poskytnutí služby; za výraznou se považuje změna cen vstupů přesahující 5%; obdobně to platí pro změnu cen energií;

4.4 Prodávající je vedle ceny zboží/služby oprávněn účtovat i náklady na balení a dodání zboží v jejich skutečné výši.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV

5.1 Není-li sjednán jiný způsob placení, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím, a to bankovním převodem ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. K úhradě ceny nelze použít směnku.

5.2 V případě prodeje zboží v podobě sazenic je Kupující povinen na základě faktury Prodávajícího zaplatit zálohu ve výši 60% tohoto zboží. Kupující je informován a bere na vědomí, že účelem této zálohy je závazná rezervace sazenic u jejich producenta a závazná rezervace testovacích a servisních kapacit laboratoře prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě zaplacení zálohy nemůže od kupní smlouvy/smlouvy o poskytnutí služby odstoupit. Kupující je informován a bere na vědomí, že v případě, že bude v prodlení s doplacením celé kupní ceny zboží v podobě sazenic po dobu delší než dvacet (20) kalendářních dní nebo v případě, že zboží v podobě sazenic neodebere ve sjednaném termínu, stává se zaplacená záloha nadále nevratnou neboť přestavuje nezbytné rezervační náklady a poplatky prodávajícího. Zaplacená záloha bude prodávajícím kupujícímu vrácena za následujících podmínek:

(a) v případě, že producent sazenic sazenice nedodal prodávajícímu; v tomto případě je vracena záloha v plné výši;

(b) v případě, že producent dodá sazenice, u kterých však genetický test prováděný prodávajícím prokáže špatné očkování lanýžem, když producent nebude schopen tyto sazenice nahradit sazenicemi, kde genetický test prokáže řádné očkování lanýžem; v tomto případě bude vrácena záloha ve vztahu k sazenicím, které nebudou kupujícímu dodány, když o vratku zálohy bude případně ponížen doplatek celkové ceny za zboží v podobě sazenic.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem (například jedná-li se o objednávku speciálního zboží/služby nebo má-li pochybnosti o hladkém provedení plateb). V případě neuhrazení celé dohodnuté ceny nebo její části předem má právo Prodávající odstoupit od Smlouvy. Prodávající informuje Kupujícího, že v případě služby v podobě půdního testu Prodávající požaduje úhradu ceny celé služby předem.

5.4 Kupující není oprávněn zadržet vůči Prodávajícímu úhradu jakékoli částky z důvodu domnělého nároku na náhradu újmy vůči Prodávajícímu či jakéhokoli domnělého porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího a ani nemá právo na jednostranné započtení jakékoli pohledávky proti pohledávce Prodávajícího na úhradu ceny.

5.5 V případě, že je Kupující v prodlení s placením kupní ceny na základě jakékoli smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo smlouvy mezi Prodávajícím a osobami personálně, majetkově nebo jinak spřízněnými s Kupujícím (dále jen "Spřízněná osoba"), je Prodávající oprávněn:

(a) odstoupit od Smlouvy,

(b) bez ohledu na dohodnuté lhůty splatnosti požadovat zaplacení všech dosud nezaplacených závazků Kupujícího z kterékoli smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo smlouvy mezi Prodávajícím a Spřízněnou osobou,

(c) u všech dosud neprovedených dodávek (plnění) z kterékoli smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo smlouvy mezi Prodávajícím a Spřízněnou osobou požadovat platbu předem,

(d) odepřít z kterékoli smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo smlouvy mezi Prodávajícím a Spřízněnou osobou své plnění až do úplného zaplacení všech peněžitých závazků.

5.6 V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání dodávky zboží Kupujícímu anebo přepravci k přepravě, ledaže Prodávající a Kupující sjednají výslovně jinak.

5.8 Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet Prodávajícího, nebo složení finanční hotovosti na pokladnu Prodávajícího či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.

5.9 Pokud je podle těchto VOP prodávající zavázán vracet částku zaplacenou kupujícím zpět, vrací zaplacenou částku zpět na účet Kupujícího, který mu kupující sdělí, případně v prodlení Kupujícího se sdělením čísla účtu pro účely vrácení platby bude platba zaplacena zpět na účet, ze kterého byla Kupujícím placena, a v případě hotovostní platby bude odeslána poštovní poukázkou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

5.10 V případě bezhotovostní platby si Prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny za zboží. Pro tyto účely se vylučuje použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

5.11 Faktura bude zpravidla Kupujícímu prodávajícím odesílána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Kupující bere na vědomí, že případný termín dodání, který je uveden v Odsouhlasení Objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží. Prodávající je však oprávněn dodat zboží před termínem uvedeným v Odsouhlasení Objednávky a Kupující je povinen takovéto zboží převzít. O této skutečnosti informuje Prodávající Kupujícího.

6.2 Prodávající je oprávněn dodat zboží v částečných dodávkách. O této skutečnosti informuje Prodávající Kupujícího. Chybějící nebo vadné zboží v některé z částečných dodávek neopravňuje Kupujícího jednostranně ukončit Smlouvu jako celek či odstoupit od dosud nedoručených částečných dodávek zboží. V případě zboží v podobě sazenic je prodávající oprávněn změnit počet dodávaných sazenic, pokud jejich testováním zjistí, že nebyly řádně očkovány lanýžem. Pokud k tomu dojde, není kupující oprávněn z důvodu změny v počtu sazenic od kupní smlouvy odstoupit.

6.3 Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána záloha za poskytnutí služby nebo dodání zboží, je Prodávající povinen zahájit plnění předmětu Smlouvy až poté, co bude tato záloha řádně uhrazena Prodávajícímu. Od tohoto okamžiku také počíná běžet případná lhůta pro dodání předmětu Smlouvy.

6.4 Lhůta pro dodání předmětu Smlouvy se prodlužuje o dobu trvání okolnosti vylučující protiprávnost, případně o dobu jejich následků. Okolnosti vylučující protiprávnost jsou zejména exploze, zemětřesení, povodeň, požár, klimatické podmínky (v návaznosti na technologické podmínky prováděných prací), přerušení provozu závodu Prodávajícího z důvodů, které leží mimo sféru vlivu Prodávajícího, přerušení dodávek zboží či materiálů od subdodavatele, stávka zaměstnanců Prodávajícího, nedostatek surovin nebo pohonných hmot, opatření proti šíření nakažlivé nemoci, válečný nebo teroristický konflikt zasahující či se dotýkající producenta nebo prodávajícího apod. O této skutečnosti je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího.

6.5 Standardním místem převzetí zboží je provozovna Prodávajícího. Na žádost Kupujícího se zboží zasílá spediční společností (dle výběru prodávajícího) na požadovanou adresu Kupujícího. Prodávající neručí za případné poškození zboží, jestliže Prodávající zajistí přepravu zboží prostřednictvím smluvního přepravce a zboží je v tomto případě dodáváno v paritě EXW (Incoterms 2010). Prodávající neručí a neodpovídá za jakékoliv poškození zboží v případě jeho dodáním prostřednictvím spediční společnosti. Prodávající v případě sazenic důrazně doporučuje, aby si kupující sazenice převzal osobně v místě dohodnutém mezi kupujícím a prodávajícím. . V případě dopravy zboží v podobě sazenic prostřednictvím spediční společnosti nelze zajistit i přes pečlivé zabalení sazenic jejich poškození.

6.6 Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Kupující odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Prodávající oprávněn (i) účtovat Kupujícímu sankční poplatek za každý započatý den prodlení s převzetím zboží ve výši 0,2% z ceny zboží, jakož i náklady na opakované dodání či uskladnění zboží a/nebo (ii) odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy podle předchozí věty je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškerou vzniklou újmu, zejména veškeré náklady na pořízení zboží, ušlý zisk a náklady na likvidaci zboží.

6.7 Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží v délce kratší než šedesát (60) dnů.

7. VÝHRADY PRODÁVAJÍCÍHO VE VZTAHU KE ZBOŽÍ V PODOBĚ SAZENIC

7.1 Prodávající informuje kupujícího a zdůrazňuje, že dodává sazenice, u kterých fyzickou kontrolou každé jednotlivé sazenice byla prokázána vitalita sazenice jako předpoklad jejího růstu k okamžiku jejího dodání kupujícímu v případě osobního převzetí sazenice nebo k okamžiku jejich předání spediční společnosti v případě dodáním sazenic prostřednictvím spediční společnosti. Samotný růst závisí na výsadbě a péči o sazenice, nad čímž nemá prodávající žádnou kontrolu. S ohledem na povahu zboží, sazenice je živý organismus, prodávající tedy objektivně nemůže poskytnout a neposkytuje žádnou záruku za to, že každá sazenice bude růst.

7.2 Vzhledem k tomu, že sazenice mohou být kupujícímu předány v době vegetativního klidu, tedy bez rozvinutých listů, poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce trvání šestnáct měsíců ve vztahu k tomu, že dodržel při dodávce druh objednaných sazenic (líska, habr, dub).

7.3 Prodávající informuje kupujícího a zdůrazňuje, že dodávaná sazenice v okamžiku jeho předání klientovi při osobním převzetí nebo v okamžiku dodání spediční společnosti v případě dodání sazenic prostřednictvím přepravce, obsahuje lanýžové mycelium napojené na kořenový systém sazenice, čímž je splněn základní předpoklad, že by sazenice v budoucnu mohla produkovat hlízy lanýžů. Budoucí produkce lanýžů však není prodávajícím jakkoliv garantována neboť další růst a péče o sazenice není v jeho moci a dispozici a je závislá i na řadě dalších přírodních faktorů, které nemůže prodávající ovlivnit.

7.4 Prodávající zdůrazňuje, že inovace, které v oblasti pěstování lanýžů vytvořil, slouží k omezení rizika neúspěchu v pěstování lanýžů, neslouží nijak ke garanci produkce lanýžů. Dodavatel výslovně upozorňuje kupujícího a informuje jej, že výnosnost lanýžárny může dle informací od francouzských pěstitelů v jednotlivých letech může kolísat, když současně je vždy nutno počítat s tím, že k produkci lanýžů nemusí nikdy dojít, nebo i po jejím zahájení může kdykoli skončit

7.5 Prodávající zdůrazňuje a informuje kupujícího, že dodávané sazenice jsou určeny pro pěstitelské účely kupujícího, nejsou potravinou a jsou věcí podléhající rychlé zkáze.

7.5 Prodávající informuje kupujícího, že metody výběru a testování sazenic jsou součástí know-how prodávajícího, jsou chráněny ochranou známkou Český lanýž. Prodávající informuje a upozorňuje kupujícího, že prodej sazenic kupujícím nebo přenechání sazenic kupujícím třetí osobě odlišné od kupujícího podléhá předchozímu písemnému souhlasu prodávajícího. V případě, že kupující nebude toto právo prodávajícího respektovat, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s tím, že má právo požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši sjednané kupní ceny sazenic.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

8.1 S výhradami a omezeními uvedenými v článku 7 a odstavci 6.5 těchto VOP prodávající odpovídá za vady zboží a služeb v rozsahu určeném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.2 Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží z hlediska počtu kusů a stavu zboží při jeho převzetí.

8.3 Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Kupující nepřevezme a reklamuje přímo u zásilkové služby nebo pošty. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující není oprávněn odmítnout přijetí dodávky ani její část z důvodu chybějícího zboží.

8.4 Prodávající neodpovídá za vady:

(a) materiálů dodaných Kupujícím, jakož i vady zboží způsobené materiálem dodaným Kupujícím,

(b) způsobené přirozeným opotřebením běžným k danému provozu výrobku,

(c) způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením, mechanickým poškozením, nadměrným namáháním a rušivým zásahem třetích osob.

(d) způsobené dalším zapracováním dodaného zboží.

8.5 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující písemně.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající uvádí, že veškeré osobní údaje kupujících poskytnuté mu Kupujícím budou použity pouze pro účely uskutečnění plnění Smlouvy s kupujícím, pro účely oprávněných zájmů prodávajícího a pro účely marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího).

9.2 Prodávajícím jsou v souvislosti s prodejním procesem a v souvislosti s objednávkami shromažďovány a zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis.

9.3 Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou:

 • použití těchto osobních údajů za účelem jejich předání smluvním partnerům prodávajícího pro účely distribuce či platebního styku týkajícího se objednaného zboží (v tomto případě budou obchodním partnerům předány pouze osobní údaje v co nejméně nutném rozsahu, zpravidla dojde k předání informace o jménu a příjmení, čísle účtu a adrese dodání), nebo
 • použití těchto osobních údajů pro účely speciálních marketingových akcí, včetně jejich předání obchodním partnerům prodávajícího pro účely speciálních marketingových akcí, když v tomto případě bude obchodním partnerům zpravidla předána informace o jménu a příjmení, e-mailové adrese a adrese dodání.

9.4 Prodávající při nakládání s osobními údaji bude postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a bude dbát o ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

9.5 Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony a právními předpisy České republiky a Evropské unie.

9.6 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, právo požadovat jejich vymazání a další zákonná práva k těmto údajům.

9.7 Pro každé jednotlivé zpracování osobních údajů je pro zákazníka k dispozici stručné informační oznámení. Detailní informace o nakládání s osobními údaji jsou dostupné v dokumentu: "Pravidla ochrany osobních údajů zákazníků" dostupném na www.ceskylanyz.cz.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem. Veškeré spory na základě Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo v jejich souvislosti budou rozhodovány soudy České republiky s tím, že místně příslušným soudem prvního stupně bude soud, v jehož obvodu má Prodávající sídlo v době zahájení příslušného soudního řízení.

10.2 Bude-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým (nicotným) nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost (nicotnost) nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost (nicotnost) či nevymahatelnost celé Smlouvy nebo celých těchto Všeobecných obchodních podmínek s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky vykládány tak, jako by neobsahovaly jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá (nicotná) nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

10.3 Jakákoliv nečinnost na straně Prodávajícího, odepření výkonu práva, či prodlení s jeho výkonem nebo uplatněním oprávnění či nároku podle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude považováno za vzdání se takovéhoto práva ze strany Prodávajícího.

10.4 Práva Kupujícího vzniklá ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

10.5 Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo písemná Smlouva nestanoví jinak, Smlouva uzavřená podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být měněny pouze písemně a se souhlasem obou stran. Za písemnou formu je považována i výměna e-mailových zpráv (bez nutnosti elektronického podpisu). Prodávající může namítnout neplatnost uzavřené kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10.6 V případě, že Kupujícím je podnikatel, neuplatní se na Smlouvu ustanovení § 557 občanského zákoníku (pravidlo výkladu k tíži toho, kdo použil jako první výraz umožňující různý výklad) a § 1799 a § 1800 občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách).

10.7 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.9 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy servis@ceskylanyz.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.10 V případě sporu mezi Kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

10.11 Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Obchodní firma: Český lanýž servis s.r.o.

Sídlo: Praha 11, Augustinova 20, 148 00

Korespondenční adresa: Praha 11, Augustinova 20, 148 00

Adresa pro vyřizování reklamací: Praha 11, Augustinova 20, 148 00

E-mailová adresa pro elektronickou  komunikaci: servis@ceskylanyz.cz

Telefon: 606 564 622

IČ: 066 46 646

Zápis ve veřejném seznamu: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 286020

10.12 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího a v den uzavření kupní či jiné smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo v den zaplacení zálohy za zboží/služby, podle toho, který z okamžiků nastane nejpozději.

* * *

V Praze dne 12. 10. 2023

Za Český lanýž servis s.r.o.

Richard Beneš, jednatel

 Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc., jednatel