ASOCIACE PĚSTITELŮ


V roce 2018 jsme založili Český lanýž Asociace z.s. - sdružení pěstitelů, lovců, gurmánů i ostatních obdivovatelů lanýžů v ČR.

Cílem asociace je výměna znalostí a zkušeností v oblasti lanýžů.

 Prioritou asociace je i úprava legislativy ČR, která z pochopitelných důvodů není na velkoplošné pěstování lanýžů připravena. Snažíme se pro naše pěstitele vyjednat srovnání podmínek se standardem, který mají pěstitelé v jiných členských zemích EU a to včetně dotačních titulů.

V srpnu 2021 došlo k zásadnímu posunu, kdy na meziresortním jednání Ministerstva zemědělství, kterého se účastnil i Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo životního prostředí a zástupce naší asociace, došlo k všeobecné shodě na podniknutí potřebných kroků k zařazení lanýžů mezi legitimní zemědělské plodiny.

Konkrétně je třeba upravit zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, kde novela zákona je již v přípravné fázi.

Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí.

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Nařízení vlády 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

I přes obsažnost změn se účastníci jednání shodli, že je reálná platnost uvedených změn již od začátku roku 2023.

Ačkoli ještě vše není zdaleka podepsáno věříme, že tato zpráva udělá velkou radost všem zájemcům o velkoplošné pěstování lanýžů, kteří by v budoucnu chtěli čerpat dotace.

Za velmi vstřícný krok považujeme prohlášení, že bude snaha připravit legislativu tak, aby se vztahovala i na v současnosti zakládané lanýžárny.

Naše velké poděkování patří paní poslankyni Margitě Balaštíkové, která naší asociaci s vyjednáváním velmi pomáhá.

Poděkovat bychom chtěli rovněž Ministerstvu zemědělství, především Ing. Jitce Götzové, která se velmi vstřícně snažila najít všeobecně přijatelné řešení.